Strzelnica

Zasady funkcjonowania strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Białymstoku od 14 kwietnia 2021 r.


Godziny otwarcia strzelnicy myśliwskiej:
 • Poniedziałek nieczynna
 • Wtorek 14.00 – 19.00 rzutki, oś kulowa
 • Środa 14.00 – 19.00 rzutki, oś kulowa
 • Czwartek nieczynna
 • Piątek 14.00 – 19.00 rzutki, oś kulowa
 • Sobota 10.00 – 15.00 rzutki, oś kulowa


Opłata za korzystanie z osi śrutowych – 40 zł
Opłata za przystrzelanie broni na osi kulowej – 20 zł od jednostki broni

Strzelnica myśliwska znajduje się w czerwonej strefie obostrzeń związanych z pandemią COVID-10. Osoby korzystające ze strzelnicy zobowiązane są do korzystania z masek ochronnych, zachowania dystansu społecznego min. 2 m od drugiej osoby oraz dezynfekowania rąk przed  i po zakończeniu strzelań.

 zo.bialystok@pzlow.pl

Strzelnica na Zielonej koło Grabówki


Współrzędne GPS strzelnicy :

B=23.2804585 L=53.1403093

B=23°16’49.65” L=53°08’25.11”

Regulamin strzelnicy

Regulamin funkcjonowania strzelnicy myśliwskiej w Karakulach

/Regulamin powstał w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z dnia 15.03.2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic Dz.U. z 20.03.2000r./

Strzelnica myśliwska w Karakulach w Gm. Supraśl jest własnością Polskiego Związku Łowieckiego zarządzaną /administrowaną/ przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jurowieckiej 33 tel. /085/ 675 24 35. Strzelnica jest obiektem przeznaczonym do organizowania i prowadzenia strzelań szkoleniowych, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz przystrzeliwania broni. Na strzelnicy można strzelać z broni długiej i krótkiej.

Warunki korzystania ze strzelnicy

A. Prowadzący strzelanie:

 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących
 2. wyznacza strzelającym stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego przebywania
 3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza dane:
 • nazwisko i imię korzystającego ze strzelnicy
 • numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu który je wydał, lub adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada pozwolenia na broń
 • oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem i przepisami bezpieczeństwa potwierdzone własnoręcznym podpisem.

B. Na strzelnicy zabrania się:

 1. osobom towarzyszącym użytkownikom strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
 2. użytkowania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika,
 3. spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz przebywania na strzelnicy osobom będącym pod ich wpływem.

C. Na strzelnicy w miejscu widocznym umieszcza się:

 • regulamin strzelnicy
 • decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania
 • plan strzelnicy z oznaczeniami – stanowisk strzeleckich, punktu sanitarnego, miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności
 • wykaz sygnałów alarmowych /nr. telefonów/
 • informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

D. Za szkody powstałe podczas strzelań oraz spowodowanie wypadku odpowiada zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. Broń krótką należy nosić w kaburach.
  Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeżeli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Na strzelnicy nie wolno używać broni i amunicji niesprawnej technicznie.
 3. Ładowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym i tylko za pozwoleniem prowadzącego strzelanie, trening strzelecki lub szkolenie.
 4. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 5. Strzelanie rozpoczyna się na komendę prowadzącego strzelanie.
 6. Zakończenie strzelań zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 7. Strzelający powinien bezwzględnie przerwać strzelanie, jeżeli na przedpolu strzelnicy ukażą się ludzie lub zwierzęta albo padnie komenda przerwania strzelania.
 8. Po zakończeniu strzelania rozładowuje się broń i przedkłada do kontroli prowadzącemu strzelanie, opuszcza się stanowisko strzeleckie z otwartą komorą nabojową.
 9. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Wszystkie osoby przebywające na strzelnicy, zarówno strzelający jak i inni, zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie lub gospodarza strzelnicy.
 2. Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich. Osoba niepełnosprawna powinna uzgodnić z prowadzącym strzelanie swoje postawy strzeleckie.
 4. Po komendzie „Stop” wydanej przez prowadzącego lub inną osobę, należy bezzwłocznie przerwać strzelanie.
 5. Kategorycznie zabrania się wchodzenia w strefę prowadzenia ognia i w rejon celów.
 6. Podczas strzelań wszystkim strzelcom i osobom przebywającym w pobliżu stanowisk strzeleckich zaleca się korzystanie z przyjętych i dopuszczonych do użytku aparatów ochrony słuchu i wzroku.
 7. Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach i być obowiązkowo trzymane na uwięzi pod nadzorem opiekuna.
 8. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
 9. Na terenie strzelnicy dopuszcza się rozpalanie ognia za zgodą gospodarza strzelnicy i w miejscach przez niego wskazanych.
 10. Na strzelnicy zabrania się osobom nieupoważnionym napraw i regulacji maszyn i urządzeń oraz wstępu do pomieszczeń technicznych.
 11. Osoby niestosujące się do regulaminu będą usuwane ze strzelnicy.

Białystok, 27.11.2008 r.