Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Białystok

Strzelnica

W dniu 15 VI 2024 r. /sobota/ strzelnica myśliwska będzie nieczynna.

Strzelnica będzie nieczynna w dniach: 29, 30, 31 III;  1, 13 IV;  1, 2, 3, 4 ,10, 11, 24, 25, 30,31V; 1, 7, 8, 15 VI; 15 VIII; 7,8,14,15 IX; 12,13 X; 1, 2 XI.

Godziny otwarcia strzelnicy( od 12 III 2024 r.):

Wtorek     godz. 13-19

Środa       godz. 13-19

Czwartek  godz. 13-19

Piątek       godz. 13-19

Sobota      godz. 9-15

Cennik:

Wstęp dla myśliwych na strzelnicę 20 zł

W cenie opłaty za wejście możliwe jest korzystanie z:

– osi kulowej (1 jednostka broni),   dzika w przebiegu, zająca w przebiegu

– przystrzelanie dodatkowej jednostki broni na osi kulowej – 20 zł od sztuki

Strzelania do rzutek (oś myśliwska, krąg myśliwski, MOP) – opłata 60 gr za każdy rzutek (min. 20 sztuk)

Wstęp dla sportowców na strzelnicę 36,90 zł za max. 2 godziny. Za każda następną godzinę 18,50 zł.

W cenie opłaty ze wejście możliwe jest korzystanie z:

– osi kulowej (1 jednostka broni),   dzika w przebiegu, zająca w przebiegu

Strzelania do rzutek (oś myśliwska, krąg myśliwski, MOP) – opłata 90 gr za każdy rzutek (min. 20 sztuk)

Kierownik strzelnicy tel. 603 311 082

 
 
 
Strzelnica na Zielonej koło Grabówki


Współrzędne GPS strzelnicy :

B=23.2804585 L=53.1403093

B=23°16’49.65” L=53°08’25.11”

Regulamin strzelnicy

 

R E G U L A M I N  S T R Z E L N I C Y   M Y Ś L I W S K I E J   I  S P O R T O W E J

 

Rozdział 1

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

 1. Strzelnica myśliwska i sportowa położona jest w rejonie miejscowości Karakule na działce o nr 1811/8 i zarządzana  jest  wyłącznie  przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku, który jest organizatorem lub współorganizatorem treningów strzeleckich, zawodów strzeleckich oraz imprez towarzyszących.

Korzystanie ze strzelnicy przez inne podmioty możliwe jest po uzyskaniu zgody władz stowarzyszenia na podstawie odrębnych przepisów. 

Strzelanie może odbywać się z broni palnej, zgodnie z rodzajami określonymi w ustawie o broni i amunicji.

Strzelanie może odbywać się pod warunkiem:

 1. przestrzegania niniejszego regulaminu,
 2. nadzorowania przez „prowadzącego strzelanie”.

„Prowadzącym strzelanie” może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych RP, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego i innych podmiotów do tego uprawnionych.

 1. Korzystanie ze strzelnicy  przez  osoby  indywidualne  dozwolone  jest  po  uprzednim  uzgodnieniu terminu jej korzystania z zarządzającym strzelnicą i po uzyskaniu jego zgody. 
 2. Prowadzący strzelanie:
 3. a) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 4. b) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
 5. c) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 15.03.2000 (Dz. U. nr 18 poz.234), w której zamieszcza się następujące dane:
 6. a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
 7. b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres

korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń, 

 1. c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i

przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem. 

 1. Na strzelnicy zabrania się:

1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią, 

2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika, 

3) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem – nie dotyczy wydzielonej części rekreacyjnej.

4) palenia tytoniu na stanowiskach strzeleckich. 

5) strzelania do ludzi, zwierząt i ptaków oraz innych przedmiotów niż wyznaczone cele strzeleckie. 

 1. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

1) regulamin strzelnicy, 

2) decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania, 

3) plan strzelnicy z oznaczeniem: 

 1. a) stanowisk strzeleckich,
 2. b) punktu sanitarnego,
 3. c) dróg ewakuacji,
 4. d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,

4) wykaz sygnałów alarmowych, 

5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej. 

6) tablice ostrzegawcze w obrębie strzelnicy 

 1. Za szkody  powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 2. Korzystający ze strzelnicy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad bronią i sprzętem

wniesionym na teren obiektu. 

 1. Ze strzelnicy mogą korzystać grupowo lub indywidualnie po wpisaniu się do rejestru pobytu na strzelnicy osoby posiadające pozwolenie na broń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Osoby nie posiadające pozwolenia na broń mogą korzystać ze strzelnicy po wpisaniu się do

rejestru wyłącznie pod nadzorem instruktora/ prowadzącego strzelanie, po uprzednim zapoznaniem się z regulaminem strzelnicy i zasadami obchodzenia się z bronią.

 1. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze strzelnicy po wyrażeniu zgody na piśmie obojga rodziców lub opiekunów oraz pod opieką trenera/instruktora PZŁ jako prowadzącego strzelanie lub w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekunów pod nadzorem trenera /instruktora indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. 
 2. PZŁ nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru ich właściciela.
 3. Na strzelnicy  dopuszcza  się  organizowanie  imprez  rekreacyjnych  towarzyszącym  imprezom strzeleckim. 

 

Rozdział 2

SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasków i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub  treningowym  tylko  na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki. 
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w

kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy. 

 1. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 2. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 3. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie z otwartą komorą nabojową i odłączonym pustym magazynkiem lub ładownikiem oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 4. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

 

Rozdział 3

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STRZELNICY

 1. Korzystający ze  strzelnicy  jest  obowiązany  ściśle  przestrzegać  poleceń  wydawanych  przez prowadzącego strzelanie. 
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie  „STOP”,  wydanej  przez  prowadzącego  strzelanie  lub  inną  osobę,  strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie. 
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz

obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna. 

 1. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 2. Dzieci mogą  przebywać  na  strzelnicy  wyłącznie  pod  bezpośrednim  nadzorem  rodziców  lub opiekunów. 
 3. Korzystający ze strzelnicy zobowiązani są do zachowania ładu w miejscach przebywania.

 

Rozdział 4

SPOSÓB UŻYTKOWANIA STRZELNICY

 1. Strzelnica przystosowana jest  do  strzelania  z broni palnej, zgodnie z rodzajami określonymi w ustawie o broni i amunicji.         
 2. Zabrania się w trakcie strzelania z broni kulowej na osiach strzeleckich, oddawania strzałów z broni, której wylot lufy skierowany jest powyżej górnej krawędzi kulochwytu lub wałów bocznych. Strzelanie  na  stanowisku  strzeleckim  do  rzutków  odbywa  się  wyłącznie  z  amunicji  śrutowej.
 1. Każda osoba przebywająca na strzelnicy w przypadku nie zastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie może być usunięta ze strzelnicy.
 2. Strzelanie z broni kulowej może odbywać się wyłącznie na stanowiskach do tego przeznaczonych, posiadających wały boczne i kulochwyty.
 3. Korzystający ze strzelnicy mają obowiązek uzyskania zgody kierownika strzelnicy na konkretny rodzaj strzelań.
 4. Osoby korzystające ze strzelnicy w sposób niedozwolony ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody na zasadach prawa cywilnego.
 5. Strzelanie może odbywać się wyłącznie w sposób uniemożliwiający opuszczenie pocisku osi strzelań.

 

Regulamin sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U.2000.18.234 ze zm.)

 

Regulamin strzelnicy nie obejmuje części rekreacyjnej budynków gospodarczych, oraz miejsc specjalnie wydzielonych, określonych na mapie stanowiącej załącznik do regulaminu.